Paciga s.r.o.

Príspevok na pohreb

Príspevok na pohreb je štátna sociálna dávka. Vypláca ju Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, na základe podania tlačiva " Žiadosť o príspevok na pohreb ". Túto žiadosť Vám potvrdí pohrebná služba, ktorá Vám poskytla služby spojené s pochovaním zosnulého. K žiadosti je potrebné doložiť fotokópie Úmrtného listu a faktúry od pohrebnej služby.

Výška príspevku je v súčasnosti :

  • 79.67 Eur.